Home - Boy's Name - A - Atherton

Boys name -
Atherton

Meaning:

Dweller at the stream town.

Derivation:

Athaton, Atheton, Atholton

Origins:

Old english

Mail to a Friend