Home - Boy's Name - O - Othello

Boys name -
Othello

Meaning:

Prosperous, wealthy.

Derivation:

Otello (italian), Otto

Origins:

German, Spanish

Mail to a Friend