Home - Boy's Name - N - Navarro

Boys name -
Navarro

Meaning:

From the plains.

Derivation:

Navara, Navarah, Navaro, Navarra, Navarrah

Origins:

Spanish

Mail to a Friend